True

Kullanım koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

bbaskı.com’u ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi’nin
ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları
bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

1. İşbu Kullanım Koşulları, www.bbaski.com alan adlı internet sitesini ziyaret
eden kişiler için geçerlidir. Aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları
kabul etmiyorsanız bbaskı.com İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeyiniz.

2. www.bbaskı.com alan adlı internet sitesinin (Bundan böyle kısaca “İnternet
Sitesi” olarak anılacaktır.) sahibi “Zafer Mahallesi kurultay sokak 15/A
Bahçelievler-İSTANBUL” adresinde yerleşik olan Malik Group Basım Danışmanlık
Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak
anılacaktır.) unvanlı şirkettir. İnternet Sitesi üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket
tarafından sağlanmaktadır. Şirket, İnternet Sitesi’nde yer alan veya alacak olan
bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Kullanım Koşullarını dilediği zaman,
ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

3. Şirket, 5651 sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine
getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla İnternet Sitesi’ni ziyaret eden kişilerin
gerçekleştirdikleri her türlü işleme ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen kayıtları
yasal süresi içinde kayıt altına alabilir ve saklayabilir.

4. Ziyaretçiler, İnternet Sitesi’nde yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler,
video klipler, dosyalar, veri tabanlar, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir
içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini gerek bu
eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak
rekabete girmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir.

5. İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içerik Şirket’in
öncül ve yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerce başta internet olmak üzere herhangi
bir ortamda kullanılamaz ve görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil
edecektir.

6. İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri
tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya
Şirket’in yazılı olarak izin verdiği şekilde ve kapsamda erişilmesi hukuka uygun olarak
kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup Şirket’in dava ve takip
hakları her zaman için saklıdır.

7. Veri tabanı ve veri tabanında yer alan bilgilerin tamamı ya da bir kısmı Şirket’in
öncül ve yazılı onayı olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve
bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

8. İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içerikleri elde etmek
maksadıyla veri tabanından yoğun şekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayan
kişilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 243/1. maddesi kapsamında ‘bilişim sistemine
yetkisiz giriş yapma’ eylemini gerçekleştirmeleri sebebiyle yürürlükteki mevzuat
uyarınca cezalandırılmaları amacıyla Şirket tarafından bu kişiler hakkında suç
duyurusunda bulunulabilir.

9. İçeriklerin ve ara yüzün Şirket’in yazılı rızası olmadan kopyalanması,
çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda
görüntülenmesi yasaktır.

10. Şirket, İnternet Sitesi üzerinden başka internet sitelerine bağlantılar ve/veya
yönlendirmeler sağlayabilir. Bu bağlantıların varlığı, diğer site ve sayfaların
içeriklerinin Şirket tarafından denetlendiğini göstermez. Bu bağlantılardan
erişilebilecek içeriklerden dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi,
erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da Şirket
sorumlu değildir. Ziyaretçiler bu bağlantıları kullanarak diğer internet sitelerine
eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğu peşinen kabul ederler.

11. Şirket, kişisel verileri ve müşteri bilgilerini gizli tutmak için tüm tedbirleri almayı
taahhüt eder. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel
Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

12. Ziyaretçiler, işbu Kullanım Koşulları ve eklerinde sayılan kural ve yükümlülüklere
aykırı davranmaları halinde Şirket’in ziyaretçilerin girişini engellemek bununla sınırlı
olmamak üzere her türlü yaptırımı gerçekleştirme hakkını saklı tuttuğunu peşinen
kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. Kullanım Koşulları ve ekleri, İnternet Sitesi’nin Şirket tarafından her ne nedenle
olursa olsun kapatılması ile kendiliğinden yürürlükten kalkar. Şu kadar ki, Şirket işini,
ticari ortaklığını ve alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı
üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Kullanım Koşullarının herhangi bir
etkisi olmayacaktır.

14. İnternet Sitesi’nin, veri tabanının, ara yüzünün, tasarımı, metni, kodları da dahil
olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm elemanları Şirket’e aittir ve/veya Şirket
tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. İşbu
Kullanım Koşulları dâhilinde Şirket tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde
İnternet Sitesi’nin bir bütün olarak veya parçalar halinde kopyalanması veya sair
şekilde kullanılması yasaktır.

15. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket Kullanım Koşullarından
doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme
nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket açısından,
gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’in
ziyaretçilerin herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep
terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine
rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında, bunlarla sınırlı
olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet
arızaları ve/veya kesintileri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar da
mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.

16. İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım
Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti hukuku
uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü
ihtilafın hallinde ise İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

17. İşbu Kullanım Koşulları, Şirket tarafından İnternet Sitesi’nde ilan edildiği tarihte
tüm ziyaretçiler için yürürlük kazanır. Ziyaretçiler, işbu Kullanım Koşullarını İnternet
Sitesi’ni ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla kabul etmiş sayılırlar. Şirket, dilediği
zaman Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler
yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.